Prohlášení vlastníka

INFORMACE  O  VZNIKU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY _ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Následující text je určen všem těm, kteří zvažují možnost převodu jednotky do osobního vlastnictví.

Seznámíme Vás s rámcovým popisem a rozsahem činností spojených se vznikem vlastnictví jednotky a vznikem společenství vlastníků. Pokusíme se Vám přiblížit co Vás čeká, pokud se rozhodnete pro osobní vlastnictví jednotky (bytu, nebytového prostoru, rodinného domu, garáže, ateliéru).

Způsobů vzniku vlastnictví jednotky je několik a ne vždy je s tím spojen vznik společenství vlastníků. Podrobně tuto problematiku původně řešil zákon č. 72/1994 Sb. (o zákon vlastnictví bytů) a od roku 2014 je to zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Společníci naší firmy Vás osobně seznámí s detaily, které se týkají uvedené problematiky a konkrétních jednotek jejichž převod do osobního vlastnictví zvažujete.

1. Převod vlastnictví jednotky a vznik společenství vlastníků jednotek

z bytového družstva resp. družstva vlastníků na základě rozhodnutí členské schůze družstva

Jedná se o převody jednotek a podílu na společných částech domů, které jsou ve vlastnictví družstev založených za účelem koupě domu od původního vlastníka, nebo za účelem správy a údržby domu. V tomto případě se nejedná o bezplatné převody vlastnictví jednotek. Jednotky mohou být převedeny do vlastnictví členů těchto družstev, nebo do vlastnictví nájemníků, kteří členy družstva nejsou. Převodu jednotek musí vždy předcházet rozhodnutí členské schůze o převodu jejich vlastnictví.

Základním předpokladem k realizaci převodu vlastnictví jednotek a pozemků do osobního vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů je prohlášení vlastníka budovy.

Společenství vlastníků vzniká dnem osvědčení vlastnických vztahů k jednotce třem různým vlastníkům. Tento proces převodu vlastnictví jednotek a následného vzniku společenství vlastníků nepřináší žádná úskalí a jedná se o poměrně krátkodobou záležitost. Vznik společenství vlastníků nemusí vždy znamenat automaticky zánik družstva a vznik vlastnictví jednotky zase zánik členství v družstvu. 

Naše služby

Připravíme vám podklady pro jednání a rozhodování členské schůze o převodu vlastnictví jednotek a o budoucím postavení vašeho družstva ve společenství vlastníků jednotek.

Následně pro Vás vypracujeme

p r o h l á š e n í 

včetně všech nutných příloh. Po jeho odsouhlasení statutárním orgánem družstva vypracujeme pro všechny zájemce o převod jednotky do osobního vlastnictví

s m l o u v u  o  p ř e v o d u  v l a s t ni c t v í  j e d n o t k y

a následně zajistíme podání návrhu povolení vkladu vlastnického práva k převáděným jednotkám.

Zároveň provedeme kompletní činnost správce domu spojenou se změnu postavení vašeho  družstva po vkladu vlastnického práva k první převedené jednotce do katastru nemovitostí.

Pro plynulý vznik společenství vlastníků jednotek vám, před konáním prvního shromáždění vlastníků, připravíme všechny základní dokumenty a evidence spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek. Zároveň pro vás zajistíme podmínky pro organizaci a konání tohoto prvního shromáždění. Dále pro vás provedeme všechny registrace, ohlášení a změny smluvních vztahů spojených se vznikem společenství vlastníků. Poskytneme vám odbornou konzultaci ohledně způsobu výkonu správy domu, která vám umožní do budoucna spokojené a slušné bydlení. Seznámíme vás také se vším, co vás čeká, jako vlastníky jednotek nebo zvolené orgány společenství vlastníků jednotek.

 

2. Vznik vlastnictví jednotky a vznik společenství vlastníků

z vlastnictví budovy resp. ze spoluvlastnictví budovy

Jedná se o vznik vlastnictví jednotky na základě rozhodnutí vlastníka budovy, nebo v případě spoluvlastnictví budovy na základě dohody spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy tak, jak určuje zákon o vlastnictví bytů resp., občanský zákoník.

Základním předpokladem k realizaci vzniku vlastnictví jednotek a pozemků podle zákona o vlastnictví bytů resp. občanského zákoníku je prohlášení, nebo v případě spoluvlastnictví budovy to je dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy.

Společenství vlastníků vzniká dnem osvědčení vlastnických vztahů k jednotce třem různým vlastníkům. V případě, že počet vlastníků je menší než tři, společenství nevzniká a vztahy mezi vlastníky jednotek se řídí příslušnými ustanoveními zákona o vlastnictví bytů resp., občanským zákoníkem.

Naše služby

 Pro vlastníky budovy vypracujeme

p r o h l á š e n í 

nebo v případě spoluvlastnictví budovy

d o h o d u  s p o l u v l a s t n í k ů  b u d o v y   o  z r u š e n í  a  v y p o ř á d á n í   p o d í l o v é h o  s p o l u v l a s t n i c t v í  b u d o v y

včetně všech nutných příloh. Po odsouhlasení uvedených dokumentů vlastníkem resp. spoluvlastníky budovy vypracujeme pro všechny budoucí vlastníky jednotek

s m l o u v u  o  p ř e v o d u  v l a s t ni c t v í  j e d n o t k y

a následně zajistíme podání návrhu povolení vkladu vlastnického práva k převáděným jednotkám.

Zároveň provedeme kompletní činnost pověřeného správce spojenou se změnu vlastnických poměrů po vkladu vlastnického práva k první převedené jednotce do katastru nemovitostí.

Pro plynulý vznik společenství vlastníků jednotek vám, před konáním prvního shromáždění vlastníků, připravíme všechny základní dokumenty a evidence spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek. Zároveň pro vás zajistíme podmínky pro organizaci a konání tohoto prvního shromáždění. Dále pro vás provedeme všechny registrace, ohlášení a změny smluvních vztahů spojených se vznikem společenství vlastníků. Poskytneme vám odbornou konzultaci ohledně způsobu výkonu správy domu, která vám umožní do budoucna spokojené a slušné bydlení. Seznámíme vás také se vším, co vás čeká, jako vlastníky jednotek nebo zvolené orgány společenství vlastníků jednotek.

V domech s méně než pěti jednotkami, kde společenství vlastníků jednotek nevzniká, zajistíme pro vlastníky jednotek kompletní činnost správce domu za stejné ceny, jako pro společenství vlastníků jednotek. 

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz