Hokejka - I. etapa privatizace

I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let. Jak v tomto období nakládal pověřený správce tj. SBD Sever s majetkem a penězi nás, vlastníků Hokejky, je obsahem následujícího textu. Jenom připomínám, že SBD Sever je v období I. etapy privatizace současně jak pověřeným správcem tak vlastníkem neprivatizovaných bytů v Hokejce.

U jednotlivých roků uvádím částky o které nás, vlastníky, správce „okradl“. To znamená, že naše osobní finanční prostředky použil v rozporu se zákonnými normami a to na úhradu nákladů, které nejsou spojeny se společnými částmi našeho domu (privatizace obecně).

Proč nás vlastníky vedení SBD Sever „okrádá“ a proč tak zarputile porušuje zákony a vystavuje se trestnímu stíhání? Odpověď je výstižně shrnuta v následujícím citátu.
„Jak by k tomu vlastníci přišli, když družstevníci na to mají nárok“. Tak zněla odpověď zaměstnance SBD Sever na výtku jednoho z vlastníků, který upozorňoval na to, že vedení SBD Sever nařídilo proplatit z jeho finančních prostředků náklady na výměnu některých radiátorů a to jak ve svých družstevních bytech, tak i v bytech některých vlastníků. To vše bez toho, aniž byl, jako vlastník, o těchto protiprávních úmyslech správce vůbec informován a mohl se jim včas bránit.
Co je, pro mnohé vlastníky, na této, na první pohled zcela logické odpovědi, naopak nelogické. Proč by se měl pověřený správce vlastníků vůbec na něco ptát a proč by měli mít družstevníci vetší „nároky“ než vlastníci?
Za prvé je to už sám fakt, že vedení SBD Sever přikázalo v tichosti použít osobní finanční prostředky vlastníků v rozporu se zákonem o vlastnictví bytů a se smlouvou o zajišťování správy společných částí domu. Bytové radiátory jsou totiž výlučným vlastnictvím každého vlastníka jednotky v Hokejce. Tato skutečnost je jednoznačně potvrzena ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. Nejedná se tedy v žádném případě o společné části domu. Protože SBD Sever, jako správce, nemá právo zajišťovat jménem vlastníků a na jejich účet nic z toho, co se netýká společných částí domu, nemůže tedy použít jejich prostředky ani na výměnu radiátorů v bytech.
Za druhé se jedná o naprosto nepřijatelné zasahování do vlastnických práv jednotlivých vlastníků. Nikdo nemá právo nutit druhého k tomu, aby mu na opravu a údržbu jeho osobního majetku jakýmkoliv způsobem přispíval. Obecně platí zásada, co je výlučným vlastnictvím vlastníka bytu, je jen jeho problém a jeho starost. To platí i pro případy, kdy se zástupci SBD Sever podaří na shromáždění „vynutit“ si přijetí usnesení o tom, že se např. bytové radiátory budou hradit z prostředků vlastníků určených na provoz domu. Schůze shromáždění vlastníků, ani nikdo jiný, nemá v pravomoci přijímat, za normálních okolností, jakákoliv usnesení týkající se nedotknutelného osobního majetku jednotlivých vlastníků. Takové usnesení není, a ani nemůže být, pro žádného vlastníka v ničem závazné.
Za třetí se jedná o zásadní poškozování vlastníků s většími byty, kteří díky systému podílnictví na úhradě nákladů na správu společných částí domu, v tomto případě štědře dotují opravy osobního majetku vlastníkům menších bytů.
A v neposlední řadě je to skutečnost, že pověřený správce je pouhým vykonavatelem vůle vlastníků a musí tedy mít vždy jejich souhlas k čerpání jejich osobních finančních prostředků a zároveň musí pravidelně prokazovat, že je vynakládá hospodárně a výhradně v těch oblastech, které si vlastníci předem určili v souladu s právními předpisy.
Proč přesto vše si vedení SBD Sever, nepřetržitě od roku 1997, kdy privatizovalo první byty v Hokejce, počíná při správě našeho majetku v rozporu se zákonnými předpisy, práva nás vlastníků ignoruje a zásadním způsobem nás poškozuje?
Odpověď je již v úvodním citátu. Protože každý člen SBD Sever má zřejmě právo na úhradu nákladů na opravy radiátorů v bytě, který užívá formou nájmu. A v případě Hokejky se to netýká jenom bytových radiátorů s ventily, ale možná i bytových vodoměrů, všech oken v bytech, balkónů, domácích telefonů a listovních schránek. Jenže žádný družstevník nepřispívá do žádného družstevního fondu, ze kterého by vedení SBD Sever podobné družstevní požitky svým členů hradilo.
Co tedy s družstevníkem, který se dožaduje „požitků“ a u svého družstva žádá úhradu nákladů za opravu radiátoru, za výměnu vodoměrů, za nátěr nebo výměnu okna, za opravu balkónu nebo za výměnu domácího telefonu? Vedení SBD Sever našlo řešení. Má přece na svém účtu osobní peníze nás vlastníků, které spravuje. Tak proč je nepoužít pro plnění svých závazků vůči svým družstevníkům. A pro případ, že se budou vlastníci „cukat“, našlo vedení SBD Sever také řešení. „Laskavě dovolilo“ nám vlastníkům bytů, pokud o to požádáme, zaplatit si sami sobě z vlastních peněz opravu svých radiátorů, vodoměrů, oken, balkónů a domácích telefonů. „Elegantní“ řešení až na to, že výhradně za peníze nás vlastníků a v rozporu s právními předpisy. Tento vynucovaný a skrytý systém dotování družstevní činnosti SBD Sever odčerpává ohromné množství peněz každého z nás vlastníků. Přitom prostředky a nutné rezervy na provoz našeho domu nejsou mnohdy dostatečné.
Jen v rozpětí let 1999–2003 si vedení SBD Sever vzalo z našich kapes na tyto a podobné družstevní „požitky“ více jak čtyři a půl miliónu korun. Zde dvakrát platí: co si sami neuchráníme tak jiný ukradne.
Proto je pro vedení SBD Sever tak nepřijatelné a nebezpečné akceptovat svoji roli „služebníka“. A nebezpečný je také každý „neposlušný“ vlastník, a s tím také vznik společenství, kde k neposlušným vlastníkům přibude ještě výbor společenství, který je plně odpovědný za náš společný majetek a nakládání s prostředky svých členů.
Čeho všeho jsou pak někteří funkcionáři SBD Sever schopni, aby zajistil družstevníkům „požitky“ a zabránili normálnímu fungování našeho společenství, je popsáno na Hokejka–společenství vlastníků.

Nechte si zasílat novinky na Váš E-mail
* Povinné pole

Zajímavosti

 • Privatizace bytů

  PRIVATIZACE BYTŮ

   Proces převodu vlastnictví jednotek označovaný také jako „privatizace bytů“ byl umožněn přijetím zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

   

   

 • Hokejka - I. etapa privatizace

  I. etapa privatizace Hokejky trvala bezmála sedm let.


PAMY v.o.s., Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec

+420 606 528 439 | pamy@pamy.cz